Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Artykuły

Raport VMware: nie tylko koszty decydują o wirtualizacji małych i średnich firm

VMware, światowy lider w dziedzinie wirtualizacji i przetwarzania w chmurze (cloud computing), zlecił przeprowadzenie badań, z których wynika że resellerzy rozwiązań z regionu EMEA obserwują znaczne inwestycje małych i średnich firm (MSP) w wirtualizację, która pozostaje priorytetowym wydatkiem IT. Jak pokazują nowe badania, wskutek szybko rosnącej popularności wirtualizacji, do 2014 r. dwukrotnie więcej firm z sektora MSP zwirtualizuje swoje systemy w ponad 80 proc. w celu zwiększenia wydajności i przejścia na przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej.


Z badań przeprowadzonych przez Canalys - firmę analityczno-konsultingową specjalizującą się w analizie technologii i kanałów dystrybucji, dostarczającą inteligentne oceny rynku specjalistom IT, dystrybutorom i dostawcom usług z całego świata - wśród 350 resellerów obsługujących firmy sektora MSP w regionie EMEA wynika, że spośród tych, które wdrożyły wirtualizację, 48 proc. zwirtualizowało podstawową infrastrukturę informatyczną. Jednak w ciągu następnych dwóch lat 75 proc. spośród małych i średnich przedsiębiorstw ma rozszerzyć programy wirtualizacji na aplikacje krytyczne i nie tylko. W rzeczywistości partnerzy przewidują, że 37 proc. spośród tych firm zwirtualizuje swoją działalność w ponad 80 proc., stopniowo przechodząc na model "IT jako usługa" ("IT as a Service"), w porównaniu z 20 proc. dziś.

Powody wirtualizacji środowisk informatycznych nie sprowadzają się tylko do oszczędności. Redukcja kosztów jest oczywiście siłą napędową wirtualizacji (uznaną za najważniejszą lub drugą w kolejności przez 71 proc. respondentów). Natomiast tuż za nią plasuje się chęć zapewnienia ciągłości biznesowej oraz zwiększenia stopnia wykorzystania sprzętu.

W kategoriach ogólnych priorytetów biznesowych firm MSP, wykraczających poza technologię, w pierwszej trójce znalazło się:
• ograniczenie kosztów - uznane za bardzo ważne lub ważne przez 83 proc. respondentów,
• ciągłość biznesowa - 79 proc.,
• elastyczność biznesowa - 75 proc.

Oznacza to zbieżność między bezpośrednimi czynnikami skłaniającymi do wprowadzania wirtualizacji a celami długofalowymi. Ponadto większość respondentów (86 proc.) zgadza się, że wirtualizacja i przetwarzane w chmurze są powiązane.

"W małych i średnich przedsiębiorstwach istnieje świadomość licznych korzyści, jakie może zapewnić wirtualizacja. Sytuacja gospodarcza jest jednak trudna, organizacje ulegają wielu sprzecznym naciskom, a koszty są drobiazgowo kontrolowane. Wirtualizacja jest postrzegana jako rozwiązanie, które zapewnia oszczędności finansowe, a także szersze korzyści biznesowe. Resellerzy przewidują, że w ciągu dwóch lat firmy MSP zwiększą tempo wdrażania wirtualizacji, ponieważ większość z nich zdaje sobie sprawę z jej korzyści" - powiedział Alastair Edwards, główny analityk w firmie Canalys.

Zdaniem partnerów zaopatrujących rynek MSP do głównych barier dalszego rozwoju należą koszty wstępne oraz niezaliczanie wirtualizacji do priorytetów krótkoterminowych. Trzecim decydującym czynnikiem jest brak zrozumienia, co sugeruje, że producenci i partnerzy powinni lepiej uświadamiać klientom, co dokładnie może zaoferować im wirtualizacja.  

"Wyniki badań pokrywają się z naszymi obserwacjami na rynku polskim: wirtualizacja stała się standardem. Wiele przedsiębiorstw posiadających rozwiązania VMware i znających je, jest na etapie przenoszenia swoich kluczowych aplikacji do środowiska wirtualnego. Interesujące jest zestawienie korzyści z wirtualizacji z ich barierami: korzyści takie jak ciągłość biznesowa czy elastyczność infrastruktury nie w każdej organizacji są łatwe do przełożenia na korzyści finansowe. Bariery zaś są w znacznym stopniu finansowe. Poprzez uświadamianie korzyści, systematycznie udaje się te bariery przełamywać, implementując już nie tylko prostą wirtualizację, a zmieniając styl zarządzanie infrastrukturą IT w modelu chmury prywatnej (private cloud)" - tłumaczy Piotr Jelski, prezes zarządu spółki Comtegra.

"Dziesiątki tysięcy firm MSP z regionu EMEA wdrożyły już wirtualizację, a badania wskazują, że jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej w kategoriach potencjału rynku" - powiedział Andrzej Kontkiewicz, VMware Regional Presales Manager Eastern Europe. - "Zwiększyliśmy zaangażowanie w sektor MSP w ramach kampanii  Real World Advantage i oferujemy produkty oraz pakiety dostosowane do specyficznych potrzeb małych i średnich firm. Resellerzy mają obecnie doskonałą okazję, aby we współpracy z VMware edukować firmy MSP i wspierać je na drodze do wirtualizacji oraz przetwarzania danych w chmurze".

"Odnosząc wyniki przeprowadzonych badań do sytuacji na polskim rynku należy przede wszystkim stwierdzić ze rynek MSP w Polsce definiowany jest przez firmy mniejszego rozmiaru i należałoby brać pod uwagę jedynie wyniki z grup zatrudniających od 1 do 99 i od 100 do 499 pracowników. Badania dotyczące firm zatrudniających powyżej 500 osób to w polskich warunkach już rynek dużych przedsiębiorstw i wyniki z tego segmentu bardziej odpowiadają tendencjom rozwoju w dużych firmach i korporacjach w Polsce" - powiedział Artur Matzka, Director of Cloud Computing Department, B3 System. - "Różnice dostrzec można głownie w kierunkach rozwoju i tempie dochodzenia do pracy w chmurze. Mali i średni przedsiębiorcy, nie wymagający pełnej kontroli nad infrastrukturą i posiadający mniejsze zasoby finansowe, częściej stawiają na wykorzystanie chmur publicznych i szukaj głównie produktów dostarczanych w modelu Software-as-a-Service (SaaS), utrzymując własną infrastrukturę na minimalnym poziomie. Z kolei działy IT w przedsiębiorstwach powyżej 500 pracowników, częściej wymagają pełnej kontroli i wysokiego bezpieczeństwa własnej infrastruktury, zainteresowane są bardziej budową chmur prywatnych i dostarczaniu usług dla biznesu w sposób szybszy i zapewniający większą konkurencyjność biznesową, docelowo dążąc do wykorzystania chmur hybrydowych w czasach zwiększonej utylizacji".

W ramach badań firma Canalys przeprowadziła też szczegółowe wywiady z 12 partnerami z regionu EMEA, aby ustalić trendy w wirtualizacji małych i średnich firm. Opinie partnerów potwierdziły ustalenia badań, ale zasygnalizowały też potrzebę większego wsparcia w zakresie edukacji użytkowników, m.in. wspólnych działań marketingowych (zarówno kampanii, jak i spotkań z klientami), intensywniejszych szkoleń i certyfikacji oraz lepiej dostosowanych pakietów finansowych i zestawów rozwiązań.

Informacje o badaniach
Firma Canalys przeprowadziła badania ilościowe i jakościowe wśród osób podejmujących decyzje w ponad 360 firmach dystrybucyjnych, które sprzedają rozwiązania wirtualizacyjne w wielu krajach w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Badania miały na celu pozyskanie opinii dystrybutorów na temat rynku MSP w regionie EMEA oraz zrozumienie czynników napędzających i hamujących postępy wirtualizacji w małych i średnich firmach. Wysoki odsetek dyrektorów firm dystrybucyjnych, którzy odpowiedzieli na ankietę, potwierdza wiarygodność wyników, które dobrze reprezentują aktualne trendy w całym regionie EMEA.


Źródło: VMware