Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu - 10 lat Virtual-IT.pl


1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba zarejestrowana w naszym serwisie.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest 'polubienie' Virtual-IT.pl na Facebooku.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) przez Virtual-IT.pl wyłącznie dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swojej nazwy użytkownika (wybranej podczas rejestracji na forum) na liście zwycięzców.
4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27).
5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na zadawane pytania, na adres e-mail podany na stronie konkursowej. Laureatami zostaną uczestnicy, którzy prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytania i uzyskają największą liczbę punktów.
6. Pytania będą publikowane wg. harmonogramu podanego w wątku konkursowym
7. W treści e-maila z odpowiedzią na pytania należy udzielić odpowiedzi na pytanie oraz podpisać się nazwą użytkownika z forum podając również imię i nazwisko.
8. Za poprawne odpowiedzi, na każde z pytań, będą przyznawane punkty wg kolejności nadsyłanych odpowiedzi: 10 pkt. dla osoby, która prześle prawidłową odpowiedź jako pierwsza, 8 pkt. dla drugiej osoby, 6 pkt. dla trzeciej odpowiedzi i odpowiednio 4, 3, 2, 1 pkt. dla kolejnych czterech osób, które najszybciej odpowiedzą na pytanie.
9. Odpowiedź na każde z pytań należy nadsyłać w oddzielnym e-mailu.
10. Brak potwierdzenia (autoresponder) o nadesłaniu wiadomości konkursowej nie stanowi podstawy do reklamacji.
11. Nagrody otrzyma 8 uczestników konkursu, którzy zgromadzą największą sumę punktów.
12. W sytuacji gdy dwóch lub więcej uczestników konkursu zgromadzi równą sumę punktów na zakończenie konkursu, wyżej sklasyfikowany zostanie uczestnik, który odpowie poprawnie na większą liczbę pytań, jak również na większą liczbę pytań odpowie szybciej od pozostałych uczestników z tą samą punktacją.
13. Laureatom przysługuje prawo do wyboru nagrody. Po ogłoszeniu wyników będziemy wysyłać kolejno (od 1 do 8 miejsca) do laureatów konkursu e-mail z listą nagród. Osoba z największą liczbą punktów otrzymuje nagrodę główną. Każda, kolejna osoba, która zajęła miejsca od 2-8 również będzie mogła wybrać nagrodę, która jej najbardziej odpowiada. Wybrane nagrody będą kolejno skreślane z listy. Każda z osób ma 24 h od otrzymania e-maila z listą na wybór nagrody, jeśli w tym czasie nie odpisze my wybieramy dla niej nagrodę i przesyłamy listę dostępnych nagród kolejnej osobie.
14. Zwycięzcy, mają obowiązek w ciągu 7 dni od publikacji listy laureatów z wybranymi przez nich nagrodami przesłać na wskazany przez organizatora adres e-mail niezbędne dane do realizacji wysyłki nagród. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, w ciągu 7 dni zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia tej nagrody z obrotu bez ponownego jej przekazania innemu uczestnikowi.
15. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, ani do zastrzegania szczególnych wartości nagród.
16. Nagrody rzeczowe wysyłamy tylko osobom, które podadzą adres wysyłki na terenie Polski.
17. Wysyłka nagród odbędzie się w terminie do 30 dni roboczych od dostarczenia danych adresowych zwycięzców.
18. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.