Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center

#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability
#VeeamON2017 - Rozszerzenie platformy Veeam Availability

Firma Veeam Software, w trakcie konferencji VeeamON 2017, poinformowała o rozszerzeniu platformy Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform o nowy framework Universal Storage API oraz rozszerzenie ekosystemu partnerów strategicznych.

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!
Altaro VM Backup dla dostawców usług IT!

Altaro Software, dostawca rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, znany głównie ze swojego flagowego produktu VM Backup, pozwalającego na tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających w środowisku Microsoft Hyper-V i VMware vSphere, udostępnił portal online, zbudowany specjalnie z myślą o dostawcach us...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Pięć głównych zasad zarządzania danymi
Pięć głównych zasad zarządzania danymi

Obecnie centralnym elementem każdej działalności biznesowej są dane. Firmy chcą z nich aktywnie korzystać bez względu na miejsce, w którym dane te są przechowywane. W przemówieniu inaugurującym konferencję Commvault GO 2016, Robert Hammer, prezes i dyrektor generalny firmy Commvault, przedstawił pięć podstawowych za...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2016 roku

Certyfikacja wśród specjalistów z branży IT jest elementem często pożądanym przez pracodawców. By aktywnie uczestniczyć w rynku pracy, należy stale podnosić swoje kwalifikacje. Odpowiednie certyfikaty idąc w parze z posiadanymi i rozwijanymi umiejętnościami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, niejednok...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)
Altaro VM Backup 6 dla Hyper-V i VMware - przegląd i instalacja (cz. 1)

Wraz z rozwojem technologii wirtualizacji i wynikającymi z tego zmianami krajobrazu środowisk IT, zmienia się podejście do ochrony danych. Z wirtualizacją przegrało wiele rozwiązań zaprojektowanych z myślą o środowiskach fizycznych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, opracowane z myślą o środowiskach wirtualnyc...

Czytaj więcej...

Aktualności

Pokolenie Informacji - Raport EMC

EMCFirma EMC opublikowała wyniki badania „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu" przeprowadzonego w Polsce we wrześniu 2015 roku. Badanie zostało zrealizowane przez IDG. „Pokolenie informacji" stanowi rozwinięcie i uzupełnienie globalnego raportu „Information Gene­ration: Transforming The Future, Today" opublikowanego w lutym bieżącego roku przez amerykańską centralę EMC.


W polskiej edycji badania udział wzięli przedsta­wiciele 172 firm - od respondentów wywodzą­cych się z sektora MŚP, poprzez średnie przedsię­biorstwa, aż po największe firmy i korporacje. Wśród ankietowanych znaleźli się prezesi firm, członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorów i kierowników.

Raport potwierdza, że polscy menedżerowie podzielają opinie wyrażane przez ich kolegów z całego świata: nowe technologie nieodwracalnie zmieniły reguły prowadzenia działalności biznesowej. Aż 96% szefów zagranicznych przedsię­biorstw i 95% decydentów z polskich firm uważa, że takie innowacje techniczne, jak urządzenia mobilne, chmura obliczenio­wa, analityka danych i sieci społecznościo­we przyniosły nowe oczekiwania klientów i na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Z obu badań wynika, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu na rynkach rozwijających się miały technologie mobilnie. Według przedstawicieli dużych przed­siębiorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach mo­bilnych napędzały zmiany w ich firmach, to: chmura obliczeniowa (49%), analityka danych, a więc Big Data (48%), oraz sie­ci społecznościowe (29%).

"Rozwiązania informatyczne już od lat mają duży wpływ na sposób prowadzenia i efektywność działalności biznesowej - jednak nigdy wcześniej nie był on tak silny, jak dziś. Nowe technologie i rozwiązania takie, jak mobilność, analityka wielkich zbiorów danych, cloud computing czy media społecznościowe są narzędziami, które nie tylko dają firmom przewagę konkurencyjną, ale w bezprecedensowy sposób mogą zdecydować o ich przyszłości - a wręcz o ich być albo nie być" - powiedział Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland. „Dla Pokolenia Informacji technologia stanowi podstawę lub integralną część każdej strategii, redefiniuje istniejące i stwarza nowe modele biznesowe, a codzienne funkcjonowanie firm musi w coraz większym stopniu uwzględniać preferencje rosnącej grupy tych 'cyfrowych tubylców' zarówno wśród klientów, jak i pracowników".

Blisko co trzeci badany przedstawiciel dużych polskich firm i korporacji (34%) zadekla­rował, że efektem obfitości i dostępności danych jest wyraźny wzrost możliwości reali­zacji celów biznesowych jego organizacji. Niewiele więcej respondentów (36%) stwierdziło, że Big Data pomagają ustalić, jakie kroki powinna podjąć jego organizacja, aby zwiększyć swoje przewagi konkurencyjne - z tą jednak różnicą, że ich organizacje nie są jeszcze w stanie przełożyć tej informacji na realne efekty biznesowe. Pod kątem biznesowego wykorzystania dostępnych wolumenów danych duże polskie organizacje tylko nieznacznie odbiegają od swoich konkurentów spoza granic kraju. Spośród tych ostatnich 36% zadeklarowało wyraźny wzrost swoich możliwości biznesowych, a 38% wskazało na uzyskanie informacji, które skut­kowałyby wzrostem przewag konkurencyjnych.

Wykorzystanie szans, jakie płyną z analizy wartkich strumieni danych, można ocenić na podstawie opinii respondentów na temat zdol­ności ich organizacji do przekształcania zgro­madzonych danych w informacje użyteczne z biznesowego punktu widzenia. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych uczest­ników badania przeważały w tym względzie opinie pozytywnie - odpowiednio 77% i 71%;

Polscy respondenci do głównych trendów technologicznych, które będą miały wpływ na zmianę wewnętrznych sposobów funkcjonowania firm w perspektywie 5-10 lat zaliczyli: cyberbezpieczeństwo (73%), automatyzację (71%), Big Data (60%) oraz hybrydowe środowiska chmurowe (73%). w porównaniu do deklaracji uczestników globalnego bada­nia Polacy wykazują wyraźnie większe obawy o bezpieczeństwo cy­frowe. Wśród istotnej części uczestników badania nadal prym wiedzie Big Data, choć w takich krajach, jak: Australia, Indie, Meksyk, Holandia i Republika Południowej Afryki, respondenci częściej wierzą, że miejsce analityki wielkich zbiorów danych jako najważniejszego trendu napędzającego rozwój technologii zajmie wkrótce automatyzacja.

Co trzeci polski menedżer uważa, że nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna ograniczają możliwości biznesowego wykorzystania informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. To więcej, niż nawet w takich krajach, jak Rosja czy RPA, gdzie z podobną opinią zgodziła się tylko jedna czwarta respondentów. Dla porównania, w Niemczech z taką opinią zgodził się zaledwie co szósty badany, a w Wielkiej Brytanii - co siódmy.

Polacy bardziej ufają nowym technologiom, niż Amerykanie czy znani z entuzjazmu do nowinek Holendrzy. Zaledwie co dziesiąty polski menedżer uznał, że brak zaufania do technologii jest barierą utrudniającą biznesowe wykorzystywanie informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Tymczasem na brak zaufania wskazał co piąty ankietowany z Europy Zachodniej i Ameryki. Nawet bardziej konserwatywny od korporacji polski sektor MŚP, gdzie tego zdania był co siódmy badany był bardziej otwarty na nowinki od Holendrów i Włochów.

Metodyka prowadzenia badań
Raport „Pokolenie informa­cji" został zrealizowany na podstawie ankiet wypełnionych przez 172 respondentów wywo­dzących się z różnej wielkości przedsiębiorstw z 13 sektorów gospodarki. Wśród ankieto­wanych znaleźli się prezesi firm i członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych.

Źródło: EMC