Virtual-IT.pl - wirtualizacja cloud computing storage SDx data center
Altaro VM Backup

Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm
Raport Veeam: ciągłość działania usług IT poważnym wyzwaniem dla polskich firm

Badanie firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), pokazuje, że ponad połowa organizacji w Polsce zmaga się z przystosowaniem firmowej infrastruktury do wymogów now...

Czytaj więcej...

Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie
Inwestycje w chmurę będą rosły o blisko 19 proc. rocznie

Polskie firmy coraz powszechniej wdrażają rozwiązania oparte na chmurze obliczeniowej, doceniając korzyści oraz oszczędności w wydatkach na IT. Eksperci prognozują, że rynek ten będzie w najbliższych latach rósł skokowo, a technologia cloud computing wkrótce będzie w stanie zaspokoić wszystkie potrzeby biznesowe fir...

Czytaj więcej...

Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security
Czy ufamy chmurze? - Raport Intel Security

Tylko jedna trzecia (34%) osób przebadanych w ramach nowego projektu Intel Security uznała, że członkowie najwyższego kierownictwa w ich organizacjach w pełni rozumieją kwestie bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Kompletne wyniki ankiety wskazują na ogromną, wręcz krytyczną potrzebę zwiększania poziomu zaufania do ...

Czytaj więcej...

Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!
Altaro VM Backup 7.6 na horyzoncie!

Wielkimi krokami zbliża się nowe wydanie Altaro VM Backup, rozwiązania przeznaczonego do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych działających pod kontrolą hypervisorów Microsoft Hyper-V oraz VMware vSphere/ESXi. W nowej wersji Altaro VM Backup oznaczonej numerem 7.6 wprowadzono kilka istotnych usprawnień. ...

Czytaj więcej...

Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę
Dwie trzecie firm z sektora MŚP już wybrało chmurę

Z raportu "Chmura w MŚP. Zaufanie czy ostrożność przedsiębiorców?" opracowanego przez Onex Group wynika, że już 67 procent małych i średnich firm w Polsce korzysta z rozwiązań chmurowych. W porównaniu z badaniami przeprowadzonymi przed rokiem odnotowano 16 procentowy wzrost. Choć na pierwszy rzut oka taki...

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?
Bezpieczeństwo IT - w chmurze czy lokalnie?

Jak wskazuje Gartner jednym z głównych trendów w gospodarce światowej jest dziś Cloud Shift, czyli coraz silniejszy nacisk na wykorzystanie chmury obliczeniowej. Analitycy tej firmy twierdzą, że do 2020 roku niewykorzystywanie chmury będzie w przedsiębiorstwach zjawiskiem tak rzadkim, jak obecnie brak dos...

Czytaj więcej...

15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku
15 najlepiej płatnych certyfikacji w 2017 roku

Od specjalistów IT bardzo często wymaga się posiadania dodatkowych certyfikatów potwierdzających umiejętności w obszarze, za który są odpowiedzialni. Odpowiednie certyfikaty, w parze z posiadanymi kompetencjami oraz determinacja związana ze zdobywaniem wiedzy, często pomagają wspiąć się na kolejn...

Czytaj więcej...

Aktualności

Pokolenie Informacji - Raport EMC

EMCFirma EMC opublikowała wyniki badania „Pokolenie informacji: cyfrowa transformacja biznesu" przeprowadzonego w Polsce we wrześniu 2015 roku. Badanie zostało zrealizowane przez IDG. „Pokolenie informacji" stanowi rozwinięcie i uzupełnienie globalnego raportu „Information Gene­ration: Transforming The Future, Today" opublikowanego w lutym bieżącego roku przez amerykańską centralę EMC.


W polskiej edycji badania udział wzięli przedsta­wiciele 172 firm - od respondentów wywodzą­cych się z sektora MŚP, poprzez średnie przedsię­biorstwa, aż po największe firmy i korporacje. Wśród ankietowanych znaleźli się prezesi firm, członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorów i kierowników.

Raport potwierdza, że polscy menedżerowie podzielają opinie wyrażane przez ich kolegów z całego świata: nowe technologie nieodwracalnie zmieniły reguły prowadzenia działalności biznesowej. Aż 96% szefów zagranicznych przedsię­biorstw i 95% decydentów z polskich firm uważa, że takie innowacje techniczne, jak urządzenia mobilne, chmura obliczenio­wa, analityka danych i sieci społecznościo­we przyniosły nowe oczekiwania klientów i na zawsze zmieniły reguły prowadzenia biznesu.

Z obu badań wynika, że największy wpływ na zmianę sposobu prowadzenia biznesu na rynkach rozwijających się miały technologie mobilnie. Według przedstawicieli dużych przed­siębiorstw i korporacji w Polsce trzy najmocniejsze trendy, które zaraz po urządzeniach mo­bilnych napędzały zmiany w ich firmach, to: chmura obliczeniowa (49%), analityka danych, a więc Big Data (48%), oraz sie­ci społecznościowe (29%).

"Rozwiązania informatyczne już od lat mają duży wpływ na sposób prowadzenia i efektywność działalności biznesowej - jednak nigdy wcześniej nie był on tak silny, jak dziś. Nowe technologie i rozwiązania takie, jak mobilność, analityka wielkich zbiorów danych, cloud computing czy media społecznościowe są narzędziami, które nie tylko dają firmom przewagę konkurencyjną, ale w bezprecedensowy sposób mogą zdecydować o ich przyszłości - a wręcz o ich być albo nie być" - powiedział Adam Wojtkowski, dyrektor generalny EMC Poland. „Dla Pokolenia Informacji technologia stanowi podstawę lub integralną część każdej strategii, redefiniuje istniejące i stwarza nowe modele biznesowe, a codzienne funkcjonowanie firm musi w coraz większym stopniu uwzględniać preferencje rosnącej grupy tych 'cyfrowych tubylców' zarówno wśród klientów, jak i pracowników".

Blisko co trzeci badany przedstawiciel dużych polskich firm i korporacji (34%) zadekla­rował, że efektem obfitości i dostępności danych jest wyraźny wzrost możliwości reali­zacji celów biznesowych jego organizacji. Niewiele więcej respondentów (36%) stwierdziło, że Big Data pomagają ustalić, jakie kroki powinna podjąć jego organizacja, aby zwiększyć swoje przewagi konkurencyjne - z tą jednak różnicą, że ich organizacje nie są jeszcze w stanie przełożyć tej informacji na realne efekty biznesowe. Pod kątem biznesowego wykorzystania dostępnych wolumenów danych duże polskie organizacje tylko nieznacznie odbiegają od swoich konkurentów spoza granic kraju. Spośród tych ostatnich 36% zadeklarowało wyraźny wzrost swoich możliwości biznesowych, a 38% wskazało na uzyskanie informacji, które skut­kowałyby wzrostem przewag konkurencyjnych.

Wykorzystanie szans, jakie płyną z analizy wartkich strumieni danych, można ocenić na podstawie opinii respondentów na temat zdol­ności ich organizacji do przekształcania zgro­madzonych danych w informacje użyteczne z biznesowego punktu widzenia. Zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych uczest­ników badania przeważały w tym względzie opinie pozytywnie - odpowiednio 77% i 71%;

Polscy respondenci do głównych trendów technologicznych, które będą miały wpływ na zmianę wewnętrznych sposobów funkcjonowania firm w perspektywie 5-10 lat zaliczyli: cyberbezpieczeństwo (73%), automatyzację (71%), Big Data (60%) oraz hybrydowe środowiska chmurowe (73%). w porównaniu do deklaracji uczestników globalnego bada­nia Polacy wykazują wyraźnie większe obawy o bezpieczeństwo cy­frowe. Wśród istotnej części uczestników badania nadal prym wiedzie Big Data, choć w takich krajach, jak: Australia, Indie, Meksyk, Holandia i Republika Południowej Afryki, respondenci częściej wierzą, że miejsce analityki wielkich zbiorów danych jako najważniejszego trendu napędzającego rozwój technologii zajmie wkrótce automatyzacja.

Co trzeci polski menedżer uważa, że nieadekwatne regulacje i zła infrastruktura prawna ograniczają możliwości biznesowego wykorzystania informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. To więcej, niż nawet w takich krajach, jak Rosja czy RPA, gdzie z podobną opinią zgodziła się tylko jedna czwarta respondentów. Dla porównania, w Niemczech z taką opinią zgodził się zaledwie co szósty badany, a w Wielkiej Brytanii - co siódmy.

Polacy bardziej ufają nowym technologiom, niż Amerykanie czy znani z entuzjazmu do nowinek Holendrzy. Zaledwie co dziesiąty polski menedżer uznał, że brak zaufania do technologii jest barierą utrudniającą biznesowe wykorzystywanie informacji gromadzonych przez przedsiębiorstwa. Tymczasem na brak zaufania wskazał co piąty ankietowany z Europy Zachodniej i Ameryki. Nawet bardziej konserwatywny od korporacji polski sektor MŚP, gdzie tego zdania był co siódmy badany był bardziej otwarty na nowinki od Holendrów i Włochów.

Metodyka prowadzenia badań
Raport „Pokolenie informa­cji" został zrealizowany na podstawie ankiet wypełnionych przez 172 respondentów wywo­dzących się z różnej wielkości przedsiębiorstw z 13 sektorów gospodarki. Wśród ankieto­wanych znaleźli się prezesi firm i członkowie zarządów oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych.

Źródło: EMC